فرم درخواست تعمیر دستگاه

نام و نام خانوادگی*

نام مرکز یا شرکت

نام دستگاه

مدل دستگاه

سابقه تعمیر داشته؟

شرح تعمیرات انجام شده قبلی

شرح مختصری از مشکل جدید*

تلفن ثابت و یا همراه*

پست الکترونیکی

آدرس

تصویر دستگاه

© 2015 ELVAMED, All Rights Reserved. Design By DayTelecom